Κώδικας Δεοντολογίας Εκτιμητικών και Μεσιτικών Υπηρεσιών

 Στην σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τους κανόνες και τις πρακτικές που εφαρμόζουμε στις υπηρεσίες που παρέχουμε σαν εκτιμητές ακινήτων αλλά και στις κτηματομεσιτικές υπηρεσίες .

 

                              Δίκος Δημήτριος

                                              πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ

                                         Πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων  

 

 

 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Ο παρών Κανονισμός θα αναφέρεται ως Κώδικας Δεοντολογίας των Μελών του ΣΕΚΕ (Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος )
2. (1) Στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο:
“Μέλος” σημαίνει πρόσωπο που είναι γραμμένο στο Μητρώο Μελών του Συλλόγου
“Μητρώο Μελών” σημαίνει το Μητρώο Μελών του Συλλόγου που καταρτίζεται και τηρείται σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου
“Συμβούλιο” Σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο που ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο σύμφωνα με το Καταστατικό
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας έχουν, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, την έννοια που τους αποδίδεται από το Νόμο
3. Τα μέλη οφείλουν:
(α) Να μην επιδεικνύουν διαγωγή ανέντιμη ή επονείδιστη ή μη συνάδουσα προς το επιστημονικό ήθος τους επαγγέλματος
(β) Να τηρούν και να περιφρουρούν πάντοτε την τιμή και την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος και να επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά που να χαρακτηρίζεται από τιμιότητα, ευθύτητα, ευσυνειδησία και αντικειμενικότητα
(γ) Να μην υποτάσσουν τις αρχές της επιστήμης και της επαγγελματικής τους τάξης στο ατομικό τους συμφέρον ή στα συμφέροντα τρίτων
(δ) Να μην καλύπτουν με την υπογραφή τους πρόσωπα φύσει και θέσει αναρμόδια για την εκτέλεση ορισμένης εκτιμητικής εργασίας
(ε) Να συμμορφώνονται προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
(στ) Να ασκούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, την οποία επωμίζονται έναντι των εντολέων τους αλλά και έναντι του κοινωνικού συνόλου ως επιστήμονες εκτιμητές ταγμένοι στην υπηρεσία της επιστήμης τους μέσα στα ευρύτερα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου
(ζ) Να μην αποδέχονται εντολή ανάθεσης, όταν το συμφέρον τους θα συγκρούεται με το επαγγελματικό τους καθήκον
(η) Να εφαρμόζουν τις επιστημονικές εκτιμητικές μεθόδους, όπως ορίζονται στα διεθνή και ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα (IVS και EVS αντίστοιχα) για τον προσδιορισμό των εκτιμωμένων αξιών με πληρότητα και αντικειμενικότητα.
(θ) Να εργάζονται φιλότιμα συλλέγοντας τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα που θα τους επιτρέψουν να προσδιορίσουν τις εκτιμώμενες αξίες με την μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα
(ι) Να συντάσσουν τις εκθέσεις εκτιμήσεων που τους ανατίθενται σε έντυπα που ικανοποιούν ως προς την δομή και το περιεχόμενό τους τα διεθνή (IVS) και ευρωπαϊκά (EVS) εκτιμητικά πρότυπα και τις απαιτήσεις της TEGoVA.
4. Τα μέλη, στις σχέσεις τους με τους εντολείς τους, οφείλουν:
(α) Να υποστηρίζουν τα νόμιμα συμφέροντα του εντολέα τους και να εκπληρώνουν πιστά, με επιμέλεια και αντικειμενικότητα τις υποχρεώσεις τους προς τους εντολείς τους σύμφωνα με τις γνώσεις τους, την πείρα τους και την υπάρχουσα νομοθεσία, τηρώντας αυστηρά το επαγγελματικό απόρρητο
(β) Να βοηθούν τον εντολέα τους διαφωτίζοντάς τον για να κατανοεί ορθά τη φύση και το αντικείμενο της ανατιθέμενης εργασίας, αντιμαχόμενα λανθασμένες απόψεις που τείνουν να οδηγήσουν σε τεχνικά λάθη ή οικονομική ζημιά
(γ) Να τηρούν, ως εμπειρογνώμονες, διαιτητές ή μάρτυρες, αυστηρή αντικειμενικότητα και να εκφέρουν γνώμη σε θέματα της επιστήμης τους με υπευθυνότητα, στηριζόμενοι στις επιστημονικές τους γνώσεις και την ειλικρινή τους πεποίθηση
(δ) Να συμφωνούν εκ των προτέρων την αμοιβή τους, μη συνδέοντάς την με το ύψος της εκτιμούμενης αξίας και σε καμία περίπτωση να μην την υποβιβάζουν κάτω από τα ελάχιστα όρια που καθορίζει ο Σύλλογος
(ε)Να μην αποδέχονται την ανάθεση εργασίας αν οι ίδιοι κρίνουν ότι δεν κατέχουν τον απαιτούμενο βαθμό ειδίκευσης και πείρας, καθώς και αν έχουν συγγενική ή άλλη (πέραν της σχετιζόμενης με την εκτίμηση) οικονομική σχέση ή συμφέροντα με τους εντολείς τους που θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση τους
(στ) Να επιδιώκουν τη συνεργασία με άλλους συναδέλφους, όπου αυτό επιβάλλεται για την άρτια εκτέλεση της εντολής που τους έχει ανατεθεί, χωρίς να υπερεκτιμούν τα όρια των ικανοτήτων τους και αφού ενημερώσουν τον εντολέα τους για την ανάγκη αυτής της συνεργασίας και τα ωφελήματά της για την άρτια εκτέλεση της εντολής
(ζ) Να λαμβάνουν αμοιβή για κάθε υπηρεσία που προσφέρουν, εκτός αν εξασφαλίσουν ειδική άδεια από το Σύλλογο για το αντίθετο
(η) Να τηρούν αρχείο Παραπόνων των πελατών τους και να το θέτουν στην διάθεση των οργάνων του Συλλόγου εφόσον αυτό απαιτηθεί
(θ) Να τηρούν αρχείο των εκτιμήσεων που εκτελούν
(ι) Να αποδέχονται μόνο έγγραφη ανάθεση έργου από τον εντολέα, στην οποία αναφέρεται απαραίτητα η αμοιβή και ο σκοπός της εκτιμήσεως καθώς και το αντικείμενο της εκτίμησης.
5. Τα μέλη οφείλουν:
(α) Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να επικρατεί πνεύμα ευγένειας, συναδελφικότητας και σεβασμού μεταξύ τους
(β) Να μην επιδιώκουν τον υποσκελισμό ή την υποκατάσταση άλλου συναδέλφου τους στον οποίο έχει ανατεθεί εντολή ή ο οποίος έχει προσληφθεί σε κάποια υπηρεσία και ακόμη να μην επιδιώκουν από ιδιοτέλεια να μειώσουν τις πιθανότητες συναδέλφου τους για τα πιο πάνω με αυτόκλητη κριτική
(γ) Να αποφεύγουν την αυτόκλητη άσκηση κριτικής στην εργασία άλλου συναδέλφου τους, ιδιαίτερα χωρίς αυτός να το γνωρίζει. Η κριτική, στην περίπτωση που ζητηθεί, πρέπει να είναι αντικειμενική, να στηρίζεται σε επιστημονικά κριτήρια και να κινείται πάντοτε στα πλαίσια της επαγγελματικής αξιοπρέπειας
(δ) Να μην παραβλάπτουν άμεσα ή έμμεσα την εργασία άλλου συναδέλφου τους και να αποφεύγουν ακόμη και να επαναλαμβάνουν φήμες ή σχόλια δυσφημιστικά ή και αρνητικά για άλλο συνάδελφο
(στ)Να μην καταχρώνται οποιαδήποτε θέση που κατέχουν (στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα) για να ανταγωνίζονται ελεύθερους επαγγελματίες συναδέλφους τους στην ανάληψη εντολής ή να τους καταπιέζουν στην άσκηση του επαγγέλματός τους για λόγους προσωπικούς ή ιδιοτελείς
(ε) Να μη συνεταιρίζονται με πρόσωπα που έχουν διαγραφεί από το Μητρώο Μελών λόγω παραπτώματος, καθώς και με άτομα που δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την εκπόνηση εκτιμήσεων
(στ) Να σέβονται την εργασία των συναδέλφων τους όπως οι ίδιοι επιθυμούν να σέβονται την εργασία τους σύμφωνα με την επαγγελματική της αξία.
6. Τα μέλη οφείλουν:
(α) Να μη διενεργούν ή επιτρέπουν τη διενέργεια άγρας πελατών:
1. Με τρόπο που να υποβαθμίζει το εκτιμητικό έργο ή να δημιουργεί αμφιβολίες για την αντικειμενικότητα της εκτίμησης που θα παραχθεί
2. Με επιστολές, εγκυκλίους, με δημοσιεύματα σε εφημερίδες ή αγγελίες σε ηλεκτρονικά μέσα μαζικής επικοινωνίας, με υπερβολικό τρόπο και ύφος.
3. Με προσφορά αμοιβής ή προμήθειας ή ανταλλάγματος, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο για την άγρα οποιουδήποτε πελάτη ή εργασίας από μέρους του
(β) Να δηλώνουν στον προσδοκώμενο εντολέα τους οποιοδήποτε υπάρχον επαγγελματικό συμφέρον που, αν δεν δηλωθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει αμφιβολίες για την επαγγελματική τους ακεραιότητα λόγω της σύνδεσής του με την προσδοκώμενη επαγγελματική υποχρέωση
(γ) Να μη χρησιμοποιούν ή επιτρέπουν σε άλλο να χρησιμοποιεί, άμεσα ή έμμεσα, πράκτορες ή μεσίτες μ ε σκοπό τον επηρεασμό και την ανάθεση σε αυτούς εργασιών ή να αμείβουν οποιοδήποτε για να επηρεάσει οποιοδήποτε πρόσωπο για να ζητήσει τις επαγγελματικές τους υπηρεσίες
(δ) Να μην αποδέχονται δώρα ή προμήθειες από οποιοδήποτε πρόσωπο που σχετίζεται με το εκτιμητικό έργο ή την εκτέλεσή του.
7. Επιτρέπεται στα μέλη :
(α) Να περιβάλλουν με δημοσιότητα τους σκοπούς, την πρόοδο και τις επιτεύξεις τους, εφόσον αυτή η δημοσιότητα αποσκοπεί στην επιστημονική ενημέρωση και πραγματοποιείται χωρίς ανταλλάγματα, με εξαίρεση τη λογική αντιμισθία
(β) Να απαντούν σε ερωτήσεις που περιέχονται σε τεχνικό ή άλλο έντυπο, νοουμένου ότι δε γίνεται αδικαιολόγητη χρήση του ονόματός τους με τρόπο που να αφήνει την εντύπωση υπερβολικής διαφήμισης
(γ) Να δημοσιοποιούν μέσω την μέσων μαζικής ενημέρωσης τις απόψεις τους πάνω σε οποιοδήποτε θέμα, τεχνικό ή άλλο, με τους περιορισμούς που αναγράφονται στην παράγραφο (β)
(δ) Να εμφανίζουν χωρίς επιδεικτικό τρόπο το όνομά τους στα γραφεία τους
(ε) Να εκτυπώνουν και να διανέμουν επαγγελματικά δελτία ή άλλα έντυπα τα οποία θα φέρουν το όνομα και τη διεύθυνσή τους, καθώς και τα επαγγελματικά τους προσόντα και δραστηριότητες. Ο Σύλλογος μπορεί να εκδίδει σχετικές οδηγίες
(στ) Να δημοσιεύουν την ίδρυση γραφείου και/ή οποιαδήποτε αλλαγή η οποία πραγματοποιείται στη διεύθυνσή τους
(ζ) Να δημοσιεύουν ανακοίνωση για εξεύρεση βοηθών ή για πρόσληψη προσωπικού
(η) Να δημοσιεύουν οποιαδήποτε απουσία τους στο εξωτερικό για συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια
8. Τα μέλη οφείλουν να μην αναλαμβάνουν έργο ή αποδέχονται θέση ή εντολή όταν το συμφέρον τους θα συγκρούεται με το επαγγελματικό τους καθήκον. Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της αμέσως προηγούμενης διάταξης, τα μέλη οφείλουν, ειδικά, να αποκαλύπτουν στον εντολέα τους οποιοδήποτε συμφέρον του οποίου η μη αποκάλυψη θα μπορούσε να εγείρει υποψίες για την επαγγελματική τους ακεραιότητα, έτσι ώστε η ανάθεση εντολής από τον εντολέα να γίνεται μόνο έπειτα από πλήρη αποκάλυψη των γεγονότων.
9. Τα μέλη οφείλουν, εφόσον ασκούν το επάγγελμά τους, να μη διεξάγουν ή συμμετέχουν ενεργά ή απασχολούνται σε οποιαδήποτε μορφής εμπορική ή άλλη οικονομική επιχείρηση η οποία επηρεάζει την επαγγελματική τους ακεραιότητα και το κύρος του επαγγέλματός τους.